Beszámolók

Nyomtatás
PDF

Beszámoló az óvoda-iskola átmenetet támogató szolgáltatási feladatokat ellátó pedagógusi munkáról

Feladatom a projektben: A körzeti óvodákkal való kapcsolattartás, ezen belül a Gálosfai tagóvoda tevékenységének figyelemmel kísérése, programjuk és munkamódszereik megismerése. Kooperáció és tapasztalatcsere a munkacsoportomban dolgozó másik napközis nevelővel, Vencli Lászlónéval. Kapcsolattartás az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógussal, logopédussal, tapasztalataim megosztása a velem együtt dolgozó osztálytanítóval, Csutorás Antalnéval. Az óvodás korú gyermekek szüleinek megismerése, iskolánk vonzóvá tétele számukra. Munkám során havi rendszerességgel látogattam a Gálosfai óvoda programjait, csoportfoglalkozásait. Megismerhettem a szeptemberben első osztályt kezdő gyerekek képességeit, közösségi viselkedését, családi hátterét. Tájékoztatást kaptam az óvónőktől a várható nehézségekről is. A közös beszélgetések, játék során sikerült közelebb kerülnöm a gyerekekhez, ez nagymértékben segíteni fogja új környezetbe való beilleszkedésüket. Megfigyelhettem, hogyan szerveződik a délutáni programjuk, milyen dalokat, verseket ismernek, milyen játékokat kedvelnek. A beilleszkedési időszakban ezek az információk segítenek majd a napközis élet olyan megszervezésében, mely biztosítja számukra a zökkenő mentesebb átmenetet az új oktatási intézményben.

Nyomtatás
PDF

Beszámoló logopédiai tevékenységről

A „Mindannyian mások vagyunk...” című pályázat keretében óvodás gyermekeknek tartottam logopédiai terápiát havi öt órában.

A gyermekek közül egy akadályozott beszédfejlődésű, egy tanulásban akadályozott, egy pedig általánosan pösze volt. Esetük súlyossága miatt nagyon fontosak voltak a pályázat adta plusz órák, hiszen így a fejlesztés még intenzívebb lehetett. Ezeknek a gyermekeknek ugyanis nem csak a beszédartikulációja fejletlenebb, hanem zavarokat tapasztaltunk a beszédmegértés, beszédészlelés vizuális és auditív észlelés, verbális vizuális emlékezet, szókincs, fogalmi gondolkodás, térbeli, síkbeli, időbeli és saját testen való tájékozódás terén is. Tehát a fejlesztés komplex jellegű volt, bár a verbális terület élvezett elsőbbséget.  Minden foglalkozást artikulációs gyakorlatokkal kezdtünk: játékos hangutánzásokkal, légzésgyakorlatokkal, ajakartikulációs gyakorlatokkal. Attól függően, hogy mely hangokat gyakoroltuk, motoros differenciálásokat végeztünk, vagy rögzítettük a hangot.

Nyomtatás
PDF

Beszámoló a középiskola együttműködési felelősként végzett munkáról

A feladatomat havi 10 órában láttam el feladatomat, amely az adminisztráción, a megbeszéléseken, az értekezleteken kívül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kibocsátó alap-és középfokú oktatási intézmények közötti együttműködés koordinálása volt.

A feladat teljesítése érdekében a tanulók tanulmányi eredményeinek, valamint továbbtanulási szándékainak ismeretében a megyében és a szomszédos megye területén működő középiskolákkal kapcsolatosan tájékozódtam. Tájékoztattam a tanulókat a különféle középiskolákba kerülés feltételeiről. Figyelemmel kísértem a nyílt napok időpontjait, a felvételi előkészítőt szervező középiskolákat. Szervezési feladatok között szerepelt a pályaválasztási kiállításra való eljutás és az egyéni pályaválasztási tanácsadás. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Pályaválasztás és iskolaválasztás címmel megrendezett fórumán való részvétellel szintén a középiskolai lehetőségekről, valamint a szakmaválasztásról tájékozódtam, illetve tájékoztattam a tanulókat.

Nyomtatás
PDF

Beszámoló a gyógypedagógusi tevákenységről

Az elmúlt két tanévben gyógypedagógusként havi öt órában olyan gyermekekkel foglalkoztam egyéni illetve alkalmanként kiscsoportos formában, akiknél az óvónők elmaradást tapasztaltak az alábbi területeken:

  • mozgások (nagy- és finommozgások)
  • percepció (vizuális, taktilis, auditív)
  • testsémaismeret
  • grafomotorium
  • beszéd
  • számfogalom

A pedagógiai diagnosztizálás során felmértem képességeik, készségeik fejlettségi szintjét.

Nyomtatás
PDF

Beszámoló a felvételire való egyéni és csoportos felkészítés 7-8. osztályos SNI tanulók számára

Változatos és sokszínű munkát végezhettem a pályázat ideje alatt. A 7. és 8. osztályos SNI-s tanulókkal a továbbtanulásra készülve felmértem az eddigi tudásanyagukat, közösen feltérképeztük hiányosságaikat. A foglalkozásokon olyan feladatokat oldottunk meg, amelyek változatosabb tanulási technikákat, gyakorlottabb szövegértést kívántak. Volt időnk a részletesebb szövegelemzésekre, a helyesírás alapos gyakorlására, a kommunikációról tanultak begyakorlására. Átismételtük a felsős magyar nyelv és irodalom legfontosabb - a felvételi vizsgán követelményként megjelenő - tananyagát. Olyan feladatokat oldottunk meg, amelyek a felvételi vizsga típusfeladataihoz hasonlóak voltak. Részletesen elemeztünk mondatokat, irodalmi szövegeket, verseket. Kikerestük a költői eszközöket. Ismételtük a kívülről megtanult verseket, idézeteket.