Nyomtatás
PDF

Intézmény bemutatása

A Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Szentbalázson egy nyolcosztályos általános iskola és egycsoportos óvoda, Gálosfán egycsoportos tagóvoda működését öleli fel.

Az intézményfenntartó társulás Somogy megye aprófalvas településrendszeréből Bőszénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Sántos, Cserénfa, Szentbalázs községek önkormányzatainak fenntartásával működik.

Gödre, Terecsenypuszta és Kaposvár településekről is járnak hozzánk tanulók. Továbbra is szívesen fogadjuk a környező településeken élő gyermekeket.

Tanulólétszámunk az utóbbi években 150 fő körül mozog. A tanulók közel 90%-a bejáró. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk a napi háromszori étkezési lehetőséget és a napközis ellátást.

22 főállású és 3 óraadó pedagógus látja el az oktató-nevelő munka feladatait. Az intézmény működését még 15 dolgozó segíti.

Vállaljuk a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált képzését. Haladásukat, fejlesztésüket, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a tanórai differenciált oktatáson kívül.

Az Útravaló program is biztosítja fejlesztésüket. Iskolánk minden tanulója részt vesz az interkulturális oktatásban, mely a cigány kultúra magyar nyelven történő megismertetését, a cigány tanulók felzárkóztatását segíti.

Országos méréseken tanulóink jól teljesítenek, eredményeik átlagon felüliek, vagy megközelítik azt. Képességeiket művészeti képzéssel is fejlesztjük. A sportkör jól szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését.

Környezettudatos nevelésünk eredményeként elnyertük az ÖKOISKOLA címet.

Gyermekeink összetételével összhangban fogalmaztuk meg pedagógiai alapelveinket.

„OTTHON -ÉRZÉSSEL" kívánjuk biztosítani minden gyermekünk számára a „NEKI-SZÓLÓ" nevelést, fejlesztést.

Jelenünket megerősítik múltbéli tapasztalataink, melyek biztos alapjai a hatékony jövő-tervezésnek.

Hiszünk abban, hogy olyan egyéni sajátosságokkal és arculattal rendelkező intézményt tudunk teremteni, amely képes teljesíteni környezetünk elvárásait, illetve amelyben a mindennapi tevékenység megszervezése a gyermekek és a szülők bizalmán, együttműködésén alapul. Pedagógusaink szakmaisága a biztosítéka munkánk folyamatos megújulásának.

Külön köszönet Csutorás Gábornak az oldal tetején látható fénykép rendelkezésünkre bocsájtásáért.